Het verlenen van bijzonder verlof is gebonden aan een aantal strikte regels en wordt alleen in bijzondere gevallen verleend. De regels kunt u vinden op het formulier. Het is raadzaam om vroegtijdig na te gaan of er verlof verleend kan worden. U kunt onderstaande richtlijnen daarbij gebruiken.

Voor het aanvragen van verlof kunt u het aanvraagformulier hieronder downloaden:

Aanvraagformulier verlof

U kunt het ingevulde document inleveren op school of mailen naar: info@kws-baarn.nl.

Richtlijnen extra en bijzonder verlof buiten de schoolvakanties

Gewichtige omstandigheden (art. 11 onder g en art. 14, lid 1)

Gewichtige omstandigheden zijn gezin- en familieaangelegenheden die buiten de wil en de invloed van de ouders en het kind liggen, bijvoorbeeld: huwelijk van bloed- en aanverwanten, ambts- en huwelijksjubileum, verhuizing, ernstige ziekte en overlijden van familieleden. Als het gaat om een vrijstelling van ten hoogste tien dagen in een schooljaar (in één keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd een besluit te nemen over de aanvraag van ouders. Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar (in één keer of bij elkaar opgeteld), dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. Bij een beslissing moeten de directeur van de school en de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Extra verlof wordt gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen.

Daarbij geldt

 • Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet vooraf, of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering, worden ingediend bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar;
 • De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door de directeur of de leerplichtambtenaar;
 • Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;
 • Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen.

Bezwaar maken tegen het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) kunt u binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school. In dit bezwaarschrift moet worden opgenomen:

 • uw naam en adres
 • omschrijving van het besluit
 • gronden van het bezwaar

Bovendien kunt u de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank om een voorlopige voorziening verzoeken. Griffierecht is dan verschuldigd.

Richtlijnen voor het toekennen van (het aantal dagen) verlof

 1. voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn
 2. verhuizing: 1 dag
 3. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad; in Nederland maximaal 1-2 schooldagen in het buitenland maximaal 5 schooldagen (bewijs: trouwkaart of kopie trouwakte)
 4. Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn (bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt)
 5. Bij overlijden van bloed- of aanverwant: in de 1e graad maximaal 5 schooldagen, in de 2e graad maximaal 2 schooldagen, in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag, in het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen (bewijs: rouwkaart of akte van overlijden)
 6. Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag 
 7. Voor andere naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden: geen maximale termijn vastgesteld

In de volgende gevallen wordt geen extra verlof gegeven:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Wereldreis
 • Goedkope tickets in het laagseizoen
 • Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband 
 • Vakantiespreiding in den lande
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
 • Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan
 • Kroonjaren (verjaardagen)

Informatie

Voor vragen en advies met betrekking tot de leerplicht, kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Baarn, mw. S. Kommers via het telefoonnummer 035-5481799.