Leervorderingen

We werken met de kinderen handelings- en opbrengstgericht. Dit betekent dat we vanuit groepsdoelen ons handelen afstemmen op de behoeften van onze leerlingen. We nemen toetsen af om te kunnen meten wat het niveau van een kind is.

Vanuit de groepsplannen beschrijven we het aanbod voor de komende periode om zo tegemoet te komen aan niveauverschillen. Daarbij beseffen we dat kinderen verschillende leerstijlen hebben. Per schooljaar zijn er twee rondes van nieuwe groepsplannen met elk een moment van tussenevaluatie. Iedere ronde bespreekt de groepsleerkracht het groepsplan met de intern begeleider.

Van alle kinderen houden we de vorderingen bij. Daarvoor hanteren we een leerlingvolgsysteem genaamd ParnasSys. Naast de toetsen die volgen uit onze lesmethodes, nemen we onafhankelijke (cito-)toetsen af.

Kleuterversnellen en kleuterverlengen

Jonge leerlingen komen op verschillende niveaus bij ons op school. Het betekent dat de eerste leerjaren dan in verschillend tempo doorlopen worden. We kijken naar het kalenderjaar om vast te stellen in welk leerjaar de kinderen in principe zitten. Leerlingen geboren tussen oktober en december volgen we de eerste twee jaren zeer nauwlettend om te bepalen of ze anderhalf dan wel tweeënhalf jaar in groep 1/2 zitten. We noemen dat: kleuterversnellen en kleuterverlengen.

Leerlingenzorg en passend onderwijs

Visie op de ondersteuning voor leerlingen

De Koningin Wilhelminaschool (KWS) werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. In principe zitten leerlingen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep behalve in de kleutergroepen. De samenstelling van deze groepen kan er per jaar anders uitzien; enkele groepen of gecombineerde groepen 1 en 2. Dit is afhankelijk van de instroommomenten en groepsgrootte. Binnen dit leerstofjaarklassensysteem vindt differentiatie plaats op basis van de verschillende onderwijsbehoeften en leerstijlen van de leerlingen. We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en streven naar een ononderbroken ontwikkeling. We gaan uit van de leerling zoals het is en proberen aan te sluiten bij wat het nodig heeft.

We streven er naar het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. In plaats van reactief te werken, waarbij er achterstand zou kunnen oplopen, willen we proactief handelen. Dit doen wij door het gebruiken van het directe instructiemodel en het zelfstandig werken in de groepen. Maar ook door de samenwerking en afstemming met ouders te zoeken.

Wanneer de ontwikkeling van een leerling op een bepaalde manier wat strubbelingen laat zien zoeken we contact met de ouders om samen te zoeken naar oplossingen of aanpassingen. Ouders kennen hun kind al veel langer. Ook het kind zelf kan goed aangeven waar hij bij geholpen zou zijn.

Ouders, leerling en school vormen zo samen een sterk team waarbij de leerling zelf en zijn ontwikkeling centraal staan.

Passend onderwijs

Bij de inrichting van de leerlingenzorg werken we met de begrippen van Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband de Eem; waar we als basisschool onder vallen.

Belofte 1: We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning en gebruiken daarbij de uitgangspunten van Handelings Gericht Werken (HGW). Waarnemen –begrijpen –plannen-uitvoeren- evalueren.

Belofte 2: We realiseren een veilig pedagogisch klimaat; beschreven in ons veiligheidsbeleid

Belofte 3: We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen

Belofte 4: We monitoren de ontwikkeling van leerlingen

Belofte 5: We werken samen met ouders en leerlingen

Belofte 6: We werken samen met ketenpartners zoals GGD, voorschoolse voorzieningen, logopedie, RT-ers, speltherapeuten, fysiotherapeuten, enzovoorts.