Leerlingenzorg

We werken met de kinderen handelings- en opbrengstgericht. Dit betekent dat we vanuit groepsdoelen ons handelen afstemmen op de behoeften van onze leerlingen. We nemen toetsen af om te kunnen meten wat het niveau van een kind is.

Vanuit de groepsplannen beschrijven we het aanbod voor de komende periode om zo tegemoet te komen aan niveauverschillen. Daarbij beseffen we dat kinderen verschillende leerstijlen hebben. Per schooljaar zijn er twee rondes van nieuwe groepsplannen met elk een moment van tussenevaluatie. Iedere ronde bespreekt de groepsleerkracht het groepsplan met de interne begeleider.

In het geval dat we meer expertise nodig hebben schakelen we het samenwerkingsverband SWV De Eem in. Centraal staat de vraag: Waar heeft dit kind in deze situatie het meeste baat bij in zijn onderwijsbehoeften en hoe kunnen we een leerling weer zo snel mogelijk op niveau krijgen?

Leervorderingen

Van alle kinderen houden we de vorderingen bij. Daarvoor hanteren we een leerlingvolgsysteem genaamd ParnasSys. Naast de toetsen die volgen uit onze lesmethodes nemen we onafhankelijke (cito-)toetsen af.

Kleuterversnellen en kleuterverlengen

Jonge leerlingen komen op verschillende niveaus bij ons op school. Het betekent dat de eerste leerjaren dan in verschillend tempo doorlopen worden. We kijken naar het kalenderjaar om vast te stellen in welk leerjaar de kinderen in principe zitten. Leerlingen geboren tussen oktober en december volgen we de eerste twee jaren zeer nauwlettend om te bepalen of ze anderhalf dan wel tweeënhalf jaar in groep 1/2 zitten. We noemen dat: kleuterversnellen en kleuterverlengen.